Realizowane projekty

Chronologiczna lista realizowanych projektów

 


 

W roku 2018 otwarty konkurs na prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi wygrały Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada” z Warszawy oraz Stowarzyszenie Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej z Katowic.

W ramach Krajowego Centrum w roku 2018 realizowane są następujące zadania na rzecz ofiar handlu ludźmi:

  1. Całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi; prowadzenie telefonicznego poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych.

  2. Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, interwencja kryzysowa oraz pomoc w reintegracji.

  3. Prowadzenie schroniska/schronisk oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania/schronienia.

  4. Konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji

Zadanie realizowane jest na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w całości finansowane z budżetu państwa.Twoje prawa zawsze z Tobą. Walizka pełna praw

Od kwietnia do grudnia 2016 roku realizowany jest projekt pn.: „Twoje prawa zawsze z Tobą. Walizka pełna praw”, dofinansowany przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą. Partnerem projektu w Niemczech jest Poradnia dla mobilnych pracowników prowadzona przez Stowarzyszenie „Arbeit und Leben” w Hanowerze.

Działania projektu kierowane są do środowiska polskiej migracji zarobkowej w Niemczech, w szczególności do tzw. pracowników migrujących (mobilnych), którzy często nie planują stałego pobytu za granicą oraz do osób powracających z Niemiec. W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne oraz udzielana pomoc i wsparcie dla osób powracających do Polski, w tym ofiar handlu ludźmi.

Ponadto realizowane jest badanie potrzeb i problemów, z jakimi zgłaszają się polscy obywatele do instytucji na terenie Niemiec (konsulaty, poradnie, stowarzyszenia, związki zawodowe). Raport zostanie opublikowany niebawem. Współpracujemy też z polonijnym radiem Polenflug 09, które wesprze działania informacyjne: http://www.radiopolenflug09.de/

Realizacja ww. projektu przyczynić się powinna do podniesienia bezpieczeństwa Polaków pracujących w Niemczech oraz ich umiejętności korzystania z pomocy w razie problemów z pracą lub pracodawcami.

ulotka


 

Projekt  SAFE
SMART AWARE FREE ENJOY

Aplikacja mobilna SAFE

Aplikacja mobilna SAFE jest innowacyjnym narzędziem edukacyjnym i profilaktycznym w zwalczaniu handlu ludźmi.


pobierz z Google Play

Aplikacja została przygotowana w ramach projektu SAFE Smart, Aware, Free, Enjoy,  czyli mądrze, świadomie, dobrowolnie, z radością i jest skierowana głównie do ludzi młodych, ale również mogą z niej korzystać profesjonaliści. Aplikacja zawiera wiele przydatnych informacji takich jak: w jaki sposób  przygotować się do bezpiecznej podróży za granicę, przydatne kontakty, listę potrzebnych rzeczy, które warto mieć ze sobą oraz gdzie szukać pomocy w trudnej sytuacji.

Ponadto w aplikacji jest gra na którą składają się cztery  historie młodych osób, które zdecydowały się  wyjechać za granicę aby podjąć pracę. Gracz wciela się w każdą z nich i bierze na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje co wpływa na bieg historii.

Jest ona dostępna do pobrania za darmo w sklepach z aplikacjami Google Play i App Store. Wersja internetowa jest dostępna na www.safe.strada.org.pl. Aplikacja została przygotowana w pięciu językach: słowackim, czeskim, polskim, węgierskim i angielskim.

Aplikacja nie jest ratunkiem w razie niebezpieczeństwa!

Aplikacja powstała w ramach współpracy:

Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji  IOM Słowacja,

Fundacji La Strada Polska,Fundacji La Strada Republika Czeska

oraz Pomocy Baptystycznej Węgry

przy wsparciu finansowym

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

i Ambasady Królestwa Niderlandów w Bratysławie. 

„Rekonstrukcja – program wspierania ofiar handlu ludźmi w reintegracji społecznej”

Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i wtórnej wiktymizacji
ofiar handlu ludźmi, wspieranie ich w uporządkowaniu sytuacji życiowej i formalnej,
usamodzielnienie oraz rozwijanie kompetencji społecznych i podnoszenie świadomości swoich praw.

Uczestnikami  projektu „Rekonstrukcja – program wspierania ofiar handlu ludźmi w reintegracji społecznej” są  ofiary handlu ludźmi, zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy.

W ramach Projektu uczestnicy mogą skorzystać z: zajęć z zakresu praw człowieka i praw obywatelskich, kursów językowych, pomocy prawnej, treningu zarządzania czasem, treningu asertywności, korepetycji
oraz dostępu do „banku informacji” - zbioru praktycznej wiedzy m.in. o noclegach, ofertach projektowych, kursach, grupach terapeutycznych, szkołach, szkoleniach, wydarzeniach kulturalnych.
Projekt ten stanowi znakomite uzupełnienie oferty interwencji kryzysowej proponowanej w ramach Krajowego Centrum. Zajęcia są dostosowane zarówno do specyfiki kulturowej jak i indywidualnych potrzeb.
Projekt realizowany jest od marca 2015r do kwietnia 2016r.


Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


"Counter-trafficking Hotlines Campaign in SK/CZ/PL vulnerable regions" to projekt realizowany we współpracy z IOM Bratysława  (Słowacja) oraz “La Strada” o.p.s z Republiki Czeskiej. Jest to niewielka kampania informacyjna, której głównym założeniem jest promocja telefonu zaufania w regionach z których ludzie często podejmują pracę za granicą. Działania projektu rozpoczęły się 1 sierpnia, całość potrwa do 28 lutego.

 

Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce 17 października podczas „Dnia Otwartego” Fundacji.

Materiały użyte do działań we wszystkich krajach opatrzone są tym samym zdjęciem przedstawiającym młodego mężczyznę zaś w tle napis „HELP”.  Stylistycznie fotografia nawiązuje do fotografii użytej w kampanii informacyjno świadomościowej przeprowadzonej w Słowacji w latach 2003 – 2004.  Celem kampanii jest podniesienie świadomości na temat możliwości uzyskiwania informacji przez osoby planujące pracę za granicą oraz potrzebujące pomocy. Chcemy aby numer telefonu zaufania Fundacji „La Strada” był szerzej znany i wykorzystywany.

W Polsce jak na razie zostały wydane dwa wzory kartek pocztowych oraz plakat. Materiały są rozpowszechniane podczas szkoleń organizowanych przez Fundacje „La Strada” oraz rozsyłane do regionów. Planujemy także rozstawienie bilbordów informacyjnych w dwóch miastach w województwach mazowieckim i zachodniopomorskim.


Projekt jest dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 

W lipcu 2014r. Fundacja rozpoczęła realizację nowego projektu „Ogólnopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi”.

Podstrona projektu


Aktualnie realizujemy jako partner La Strada International projekt

NGOs & Co

Business engagement in addressing human trafficking,

wraz z La Stradą Czech Republic i organizacją Animus z Bułgarii.

Cel projektu: wzmocnienie zaangażowania sektora biznesowego u w powstrzymaniu handlu ludźmi w Europie!

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez wprowadzenie do wewnętrznych procedur pracodawców zasady zero tolerancji dla handlu ludźmi.

Wiemy, że

  • Firmy mogą nieświadomie ułatwiać istnienie pracy przymusowej i handlu ludźmi
  • Firmy mogą zapobiegać handlowi ludźmi za pomocą własnych zasobów i umiejętności

Projekt chce połączyć dwa światy – bo partnerstwo jest lepsze od szukania winnych

20 organizacji pozarządowych z całej Europy, będzie działać na rzecz podniesienia świadomości sektora biznesowego co do ich roli w ograniczaniu handlu ludźmi

W ramach tego projektu Fundacja La Strada zaprasza firmy do wspólnych przedsięwzięć takich jak

- działania CSR

- szkolenia pracowników

- wydarzenia publiczne

- wydawanie materiałów

A dla odważnych i progresywnych także happeningi.

 


Od 16 grudnia 2013 do 16 grudnia 2014 realizujemy program „Nic mnie nie zaskoczy II...” Cykl zajęć informacyjno – prewencyjnych na temat handlu ludźmi i wykorzystania seksualnego dla dziewcząt w wieku 12 – 18 - lat wychowanek domów dziecka i ośrodków wychowawczych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego.

 

 

Celem projektu jest uchronienie wychowanek instytucji przed staniem się ofiarami handlu ludźmi lub wykorzystania seksualnego. Jego bezpośrednim rezultatem będzie podniesienie samooceny i pewności siebie wśród wychowanek instytucji, poprawienie umiejętności ocenienia sytuacji w jakiej się znalazły oraz umiejętność obrony przez przemocą – także seksualną. Dziewczyny dowiedzą się jakie prawa im przysługują, jak Polska chroni prawa dziecka oraz jak bezpiecznie szukać pracy za granicą.

W projekt zaangażowała się także Ambasadorka Fundacji aktorka Anna Cieślak, prowadząc zajęcia na temat autoprezentacji, zachowania w różnych sytuacjach oraz pewności siebie. Każda uczestniczka dostanie w prezencie zestaw kosmetyków, którymi będzie mogła zrobić „make-up no make-up”.Jak dotąd zajęcia odbyły się w trzech domach dziecka, dwóch młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i pogotowiu opiekuńczym w Warszawie i województwie mazowieckim. Wzięło w nich udział ponad 100 dziewcząt.

Projekt dofinansowany został przez:

Serdecznie dziękujemy firmom Coty i L’Oreal za podarowanie kosmetyków dla uczestniczek projektu.

 


Zajęcia w Pogotowiu Opiekuńczym nr 1 w Warszawie.

 


Zajęcia z aktorką Anną Cieślak w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 2 w Warszawie


Od marca do końca roku 2014 Fundacja realizuje projekt: "Np. Holandia - wsparcie bezpiecznej emigracji oraz ochrona przed handlem ludźmi - poradnictwo i pomoc dla polskich emigrantów".  Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.  Celem projektu jest lepsze przygotowanie Polaków do emigracji, zachęcenie ich do poszukiwania informacji na temat warunków pracy i pobytu za granicą  oraz do szukania pomocy w razie problemów za granicą - zwłaszcza w Holandii. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania pilotażowe badające czynniki sprzyjające emigracji, gotowość do wyjazdu oraz drogi i sposoby podróży. Na podstawie otrzymanych wyników przygotowana będzie unikalna kampania informacyjna, której założeniem jest  bezpośrednie dotarcie do zainteresowanych na etapie planowania migracji, w trakcie podróży i w kraju docelowym.
Partnerami projektu są Politechnika Koszalińska – Instytut Technologii i Edukacji, organizacja pozarządowa "Fairwork" z Holandii oraz Stowarzyszenie Polek w Holandii.
26 marca odbyło się seminarium i szkolenie dla ankieterów - studentek i studentów Politechniki Koszalińskiej, którzy prowadzić  będą badania ankietowe  w województwie zachodnio-pomorskim. W seminarium uczestniczyli także pracownicy Ośrodków Pomocy społecznej i lokalnych organizacji pozarządowych.

 Uczestniczki i uczestnicy seminarium

Od 15 marca 2014 w ramach projektu prowadzone jest poradnictwo przedwyjazdowe dla zainteresowanych podjęciem pracy w Holandii. Oczywiście może zadzwonić każda/każdy, kto planuje pracę poza Polską. Poradę można uzyskać pod numerem telefon zaufania Fundacji "La Strada": 22 628 99 99.  Podstawowe informacje na temat pracy w Holandii umieszczone zostały na ulotce. Ponadto numer telefonu zaufani znajduje się na ulotce, która jest dystrybuowana w autobusach i busach wożących pracowników z Polski do Holandii:

Materiały dystrybuowane są także poprzez powiatowe urzędy pracy.

W dniach 27 - 29 sierpnia odbyło się w Warszawie spotkanie partnerów projektu "Np. Holandia". W spotkaniu wzięły udział przedstawicielki Fundacji "La Strada" oraz organizacji Fairwork i Towarzystwa Polek. Podczas spotkania (wymiany ekspertów) omówiłyśmy tendencje wyjazdowe Polaków, holenderski rynek pracy, trendy w zatrudnianiu pracowników z Polski, problemy z jakimi zwracają się do telefonu zaufania.

Odbyło się  także spotkanie z urzędnikami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy, goście odwiedziły też schronisko dla ofiar handlu ludźmi, gdzie spotkały się z mieszkankami.

Ostatniego dnia zorganizowane zostało spotkanie inauguracyjne projektu "Desant", który jest kompatybilny i uzupełnia się z "Np. Holandia".

W dniach 1 - 3 października w Amsterdamie odbyło się drugie spotkanie partnerów (wymiana ekspertów). Wizytę zaczęliśmy od spotkania z polskimi pracownikami. Rozmawialiśmy z Polkami pracującymi w Limburgii na farmach pieczarek, gdzie warunki często nie są dobre a pracodawcy dopuszczają się nadużyć.Kobiety opowiedziały o swoich doświadczeniach oraz walce o respektowanie praw pracowniczych.

Spotkanie w Polskim Punkcie Informacyjnym w Meterik

Spotkanie z Polską Brygadą związków zawodowych FNV


W okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja "La Strada" wspólnie ze Stowarzyszeniem Po-Moc realizują zadanie publiczne pn: "Prowadzenie Krajowego Centrum interwencyjno-konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi" finansowane ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych.

 


 

W maju 2013r.Fundacja La Strada rozpoczęła realizację nowego projektu „OBYWATELSKIEGO MONITORINGU WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI PUBLICZNYCH W ASPEKCIE IDENTYFIKACJI OFIAR HANDLU LUDŹMI I RESPEKTOWANIA ICH PRAW”.

 

Podstrona projektu

 


 

W okresie od 1 stycznia 2013 do 30 września 2013 Fundacja "La Strada" wspólnie ze Stowarzyszeniem PoMoc realizują zadanie publiczne pn: "Prowadzenie Krajowego Centrum interwencyjno-konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi"  finansowane  ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych.


ISZTAR

W okresie od września 2012 do sierpnia 2013 La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu realizuje projekt o nazwie „ISZTAR”. Projekt skierowany jest do osób, które świadczą lub w przeszłości świadczyły usługi seksualne(sex workers) .

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do informacji medycznych i prawnych osobom, które ze względu na charakter wykonywanej pracy nie znajdują odpowiedniej oferty.

Dlaczego właśnie taki projekt?

Realizujemy go, ponieważ w Polsce konieczne jest – chociaż w niewielkim stopniu ucywilizowanie prostytucji. Jest to także coś, co chciałyśmy robić już od dawna jako naturalną kontynuację projektu Fenarete, który realizowany był w latach 2002 – 2003 i polegał na przeszkoleniupeer-edukatorek ze środowiska prostytuujących się kobiet ale przede wszystkim na ich wzmocnieniu, zachęceniu do rozwijania się i podejmowanie świadomych działań na rzecz własnego życia i pracy.

Projekt jest realizowany także dlatego, ponieważ uważamy, że środowisko osób sprzedających usługi seksualne w naszym kraju pozostaje w sferze niebytu – całkowicie zepchnięte na margines, zaś osoby zarabiające w ten sposób nadal otoczone są społecznym odium. Często nie znają swoich praw, nie mogą lub nie potrafią korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej a czasem po prostu boją się i wstydzą, że przyznanie się do tego że zarabia się w prostytucji spowoduje nieprzyjemne komentarze bądź odmowę współpracy ze strony urzędnika czy lekarza.

projekt finansowany z funduszy "Global Fund for Women"

pobierz informację w pdf

Artykuły:

CZY MOŻNA ODMÓWIĆ BYCIA ŚWIADKIEM?
HANDEL LUDŹMI. METODY DZIAŁANIA SPRAWCÓW.
JEŻELI ZOSTANĘ POBITA, OKRADZIONA, ZGWAŁCONA...
Osoby świadczące usługi seksualne narażone na bycie ofiarą innych przestępstw
ŚCIGANIE PRZESTĘPSTWA ZGWAŁCENIA
ŚWIADEK IN COGNITO I INNE MOŻLIWE FORMY OCHRONY TOŻSAMOŚCI
SYTUACJA PRAWNA PROSTYTUCJI W POLSCE.
UPRAWNIENIA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM.


Projekt Comp.act

Był projektem realizowanym w 13 krajach Europy, częściowo w ramach sieci La Strada International. W roku 2010 w Polsce prowadzone były badania na temat możliwości przyznawania odszkodowań ofiarom handlu ludźmi. W roku 2011 opracowano wyniki nadań i zakończono realizacje projektu. Przewidziana jest kontynuacja projektu.

„Zagubieni w Cyberprzestrzeni” to projekt, którego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenie czyhające w Internecie. W ramach projektu wraz z partnerami z Belgii, Bułgarii, Litwy oraz Niemiec przeprowadzone zostały badania dotyczące używalności Internetu oraz świadomości zagrożeń wśród młodzieży w wieku 13 – 18 lat oraz wśród rodziców i nauczycieli. Został także opracowany warsztat dla młodych ludzi oraz wydane materiały informacyjne. Projekt realizowany jest w ramach Programu „Daphne III” i dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Ponadto w roku 2011 realizowany był projekt „Bezpieczni w cyberprzestrzeni” - dofinansowany z funduszy Miasta stołecznego Warszawa. W ramach projektu przeprowadzono 13 warsztatów dla uczniów w pięciu gimnazjach warszawskich (wzięło w nich udział około 300 osób). Odbyło się także spotkanie z rodzicami gimnazjalistów. Opracowano autorski program zajęć nt. Zagrożeń internetowych, opracowano i wydano 5000 sztuk broszury informacyjnej dla rodziców i nauczycieli oraz 5000 sztuk ulotek dla dzieci i młodzieży.Projekt szkoleniowy „ODESSA”

Głównym celem projektu było upowszechnienie problematyki handlu ludźmi wśród przedstawicieli straży granicznej. Jego istotą było również wzmocnienie

i usprawnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Niemcami, Polską i Ukrainą,

oraz poprawa współdziałania pomiędzy organizacjami pozarządowymi, a służbami granicznymi przy identyfikacji i pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Jako pierwsze zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych i polskiej straży granicznej prowadzone przez ekspertów z Niemiec, podczas którego uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę na temat dobrych praktyk oraz „know how” dotyczące przypadków identyfikowania ofiar handlu ludźmi w Niemczech. W kolejnym szkoleniu wzięli udział reprezentanci straży granicznej

i organizacji pozarządowych z Ukrainy, działający w regionach zakarpackim i odeskim. Trenerzy z Polski i Niemiec podzielili się z nimi swoimi doświadczeniami

na temat handlu ludźmi w krajach docelowych. Podjęte działania pozwoliły na zdobycie wiedzy i przekazanie niezbędnych doświadczeń umożliwiających skuteczną współpracę międzypaństwową i międzyinstytucjonalną.

Projekt był dofinansowany z funduszy „Programu Partnerstwa Transgranicznego”.Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi 2010, 2011, 2012

KCIK jest odpowiedzią na potrzeby osób, które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi -  zarówno obywateli polskich jak  i cudzoziemców. Z uwagi na to, że terenem działania Krajowego Centrum   jest Polska, ale  klienci zwracają się także z zagranicy większość kontaktów pomiędzy klientami/interesantami  a pracownikami KCIK odbywa się drogą telefoniczną.

Świadczone w Polsce pomoc i wsparcie dla ofiar handlu ludźmi ulegało stopniowym przemianom, od chwili kiedy  w 1995 roku Program Prewencji Handlu Kobietami z Europy Środkowej i Wschodniej „La Strada” zainicjował działalność pierwszego powojennego telefonu zaufania dla ofiar handlu ludźmi. W następnych latach i w kolejnych projektach oferta dla ofiar była stopniowo poszerzana, aż do roku 2006, kiedy Program IRIS –i zaoferował ofiarom-obywatelom polskim pełną ofertę od identyfikacji, poprzez interwencję kryzysową aż do reintegracji społecznej i zawodowej.

Konsultantki telefonu zaufania  dla ofiar i potencjalnych ofiar odbierają 6 tysięcy telefonów rocznie.

Ponadto, od 2006 roku na zlecenie Ministra SWiA realizowanie jest zadanie pn. Program wsparcia i ochrony ofiar/świadków handlu ludźmi, który przeznaczony jest wyłącznie dla cudzoziemców - ofiar handlu ludźmi. Podstawowym celem Programu jest zapewnienie ochrony i wsparcia ofiarom poprzez zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych oraz wzbudzenie ich większego zaufania w stosunku do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenie ich gotowości do współpracy z polskimi organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości.

W  roku 2008 roku Zespół ds. wykonania Krajowego Programu Zwalczania i Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (obecnie Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi) zarekomendował rozwiązanie polegające na powołaniu Krajowego Centrum. W marcu 2009 został ogłoszony  konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Powołanie i prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi”. Konkurs wygrała Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” .
Obecnie, w roku 2010 realizowany jest program "Prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla polskich i cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi". Konkurs na jego prowadzenie także wygrała Fundacja La Strada. Program potrwa do grudnia bieżącego roku.

Praca Krajowego Centrum jest podzielona na następujące zadania:  identyfikacja ofiar handlu ludźmi, interwencja, poradnictwo prewencyjne, konsultacje dla instytucji i organizacji, specjalistyczne schronisko dla ofiar.

W praktyce oznacza to, że od poniedziałku do piątku  zespół osób przygotowanych i doświadczonych w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi  udziela  porad i prowadzi konsultacje,  a także organizuje pomoc dla ofiar handlu ludźmi. W pozostałym czasie działa telefon komórkowy i podejmowane są jedynie sprawy nie cierpiące zwłoki.

Z pomocy i konsultacji mogą skorzystać ofiary handlu ludźmi, ich bliscy, pracujące na ich rzecz organizacje i instytucje, osoby zagrożone handlem ludźmi, a także organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.   Oferta poradnictwa dotyczy także osób rozważających wyjazd za granicę w celach nieturystycznych, w sytuacji, kiedy osoby te chcą zmniejszyć ryzyko związane z tego rodzaju decyzją.

W roku 2009 na zlecenie Krajowego Centrum zostały przygotowane ekspertyzy dotyczące różnych aspektów handlu ludźmi. Przygotowali je wybitni eksperci zajmujący się tą problematyką zarówno teoretycznie jak i praktycznie

Share

Realizowane projekty
 

LaStrada