Cudzoziemcy w Polsce
Недоступен ни однин перевод.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl

Urząd ds. Cudzoziemców www.udsc.gov.pl

IOM Polska www.iom.pl

UNHCR Polska www.unhcr-centraleurope.org/pl/index.html

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej www.interwencjaprawna.pl/glowna.htmlProgram wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi cudzoziemca

Od 1 stycznia 2010 r. Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi funkcjonuje w ramach zadania publicznego dotyczącego prowadzenia Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK), również zlecanego przez Ministra SWiA wyłanianej każdorazowo w drodze otwartego konkursu organizacji pozarządowej.

Program zapewnienia ofierze handlu ludźmi prawo do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw.

Programem może zostać objęty cudzoziemiec  wobec którego zaistniały przypuszczenia, że jest on ofiarą handlu ludźmi.

Warunki udziału w Programie

nawiązanie przez ofiarę kontaktu z organami ścigania (brak konieczności natychmiastowego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub obowiązku składania ),

zaistnienie uzasadnionego przypuszczenia, że cudzoziemiec jest ofiarą przestępstwa handlu ludźmi,

zerwanie przez pokrzywdzonego wszelkich kontaktów ze sprawcami.

Program oferuje:

zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku pod opieką przeszkolonego pracownika socjalnego,

wyżywienie,

podstawową opiekę medyczną,

wsparcie psychologiczne,

konsultacje prawne,

pomoc w kontaktach z organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości (np. obecność pracownika organizacji pozarządowej podczas składania zeznań przez pokrzywdzonego),

pomoc tłumacza,

legalizację pobytu, (dot. cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie).Legalizacja pobytu cudzoziemca - ofiar handlu ludźmi

Uczestnik Programu przebywający na terytorium RP bez wymaganego zezwolenia, nie musi od razu decydować się na współpracę z organami ścigania. Może zalegalizować swój pobyt poprzez złożenie do właściwego wojewody wniosku o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (do 3 m-cy)- tzw. „czas na zastanowienie”. W tym czasie ofiara znajduje się pod opieką organizacji pozarządowej, mając jednocześnie czas na podjęcie decyzji o współpracy z organami ścigania lub jej odmowie (53a ust 2 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach).

Jeżeli ofiara od razu lub w trakcie 3-miesięcznego „czasu na zastanowienie” zdecyduje się na współpracę z organami ścigania, może złożyć do wojewody wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony (tj. na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia) (art. 53 ust. 1 pkt 15 ustawy o cudzoziemcach).

Uruchomienie i funkcjonowanie Programu

Program może być uruchomiony wyłącznie przez przedstawiciela organu ścigania. Uznając, iż cudzoziemiec może być pokrzywdzony przestępstwem handlu ludźmi, wypełnia formularz zgłoszenia do Programu i przesyła go do koordynatora odpowiedzialnego za realizację Programu w MSWiA oraz do wiadomości do właściwych koordynatorów w Policji, Straży Granicznej i w prokuraturze. Koordynator w MSWiA potwierdza lub odrzuca dane zgłoszenie.

Podczas trwania Programu cudzoziemiec znajduje się pod opieką organizacji pozarządowej prowadzącej KCIK (obecnie jest to Fundacja La Strada), która w zależności od potrzeb zapewnia mu pomoc materialną, medyczna, psychologiczną i/lub prawną.

Wyjście z Programu

Cudzoziemiec wychodzi z programu wówczas gdy czynności procesowe z jego udziałem dobiegną końca a jego bezpieczny powrót do kraju pochodzenia jest możliwy.

Koordynatorzy realizacji Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi:

Sekretarz Zespołu ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Migracyjnej MSWiA: tel. 022 60 145 51; fax. 022 60 145 56;

Zastępca Dyrektora Zarządu Operacyjno-Śledczy KGSG: tel. 022 500 40 24, fax 022 500 47 49;

kierownik Centralnego Zespół dw. z Handlem Ludźmi KGP: tel.: 022 60 126 98, fax: 022 60 128 93

organizacja pozarządowa obecnie prowadząca Centrum (KCIK): Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada: tel./fax: 022 622 19 85.


 

Program Dobrowolnych Powrotów IOM

Biuro Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) w Warszawie realizuje program pomocy w dobrowolnym powrocie w oparciu o porozumienie z Ministrem Spraw Wewnętrznych. Program skierowany jest między innymi do cudzoziemców, którzy zostali uznani za ofiary handlu ludźmi i chcą powrócić do swoich krajów.

W ramach programu IOM zapewnia:
•    doradztwo w zakresie powrotu, w tym szczegółowe informacje o sytuacji w kraju powrotu;
•    pomoc w uzyskaniu dokumentu podróży, gdy to konieczne;
•    badania medyczne, gdy to konieczne;
•    organizację podróży powrotnej do miejsca docelowego w kraju powrotu;
•    pomoc reintegracyjną.

Odpowiednia organizacja podróży umożliwia skorzystanie z programu osobom wymagającym specjalnego traktowania – kobietom w ciąży, samotnym rodzicom z dziećmi, osobom chorym bądź niepełnosprawnym oraz dzieciom bez opieki.

Bardzo ważnym elementem oferowanej pomocy jest pomoc reintegracyjna. Osoby powracające do swoich krajów otrzymują w dniu powrotu pomoc gotówkową na zaspokojenie podstawowych potrzeb w pierwszych dniach po powrocie. Dodatkowa pomoc może być także przyznana na podstawie opracowanego przez cudzoziemca planu pomocy. Środki te cudzoziemiec może przeznaczyć m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, edukację, opiekę zdrowotną bądź cele mieszkaniowe w zależności od indywidualnych potrzeb beneficjentów.

Szczegółowe informacje na temat zakresu oferowanej pomocy można uzyskać telefonicznie:
(22) 538 91 63
(22) 538 91 41
bądź mailowo: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Więcej informacji o programie.

Share

Cudzoziemcy w Polsce
 

LaStrada