Prawo międzynarodowe
Недоступен ни однин перевод.

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

 

  • - LIGA NARODÓW

- Międzynarodowe Porozumienie z dnia 18 maja 1904 r. i Międzynarodowa Konwencja z dnia 4 mają 1910 r., podpisane w Paryżu, dotyczące zwalczania handlu żywym towaremi

- Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu handlu kobietami i dziećmi, podpisana w Genewie dnia 30 września 1921 r.

- Konwencja Międzynarodowa dotycząca zwalczania handlu kobietami pełnoletnimi, podpisana w Genewie dnia 11 października 1933 r.

  • - System Narodów Zjednoczonych

- Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji (Dz. U. z 1952 roku Nr 41, poz. 278)

- Konwencja ONZ w sprawie Międzynarodowej Przestępczości Zorganizowanej

- Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

- Protokół przeciwko przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r.

- Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 mają 2000 r.

  • - UNIA EUROPEJSKA

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. UE.L. Nr 315,s. 57 i nast.)

- DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW

- DECYZJA RAMOWA RADY z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi

- Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub podlegali działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi władzami

- Plan UE dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu

- DECYZJA KOMISJI z dnia 17 października 2007 r. ustanawiająca Grupę Ekspertów ds. Handlu Ludźmi

- Dokument roboczy Komisji dotyczący oceny i monitorowania realizacji planu UE dotyczącego najlepszych praktyk, standardów i procedur zwalczania handlu ludźmi i zapobiegania mu

  • - ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA I WSPÓŁPRACY W
    EUROPIE

- DECYZJA nr 557 PROGRAM DZIAŁAŃ OBWE W ZAKRESIE ZWALCZANIA HANDLU LUDŹMI

  • - RADA EUROPY

- Konwencja Rady Europy dotycząca handlu ludzkimi narządami

- Konwencja Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi

  • - MOP

- Konwencja Nr 182 przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 roku Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz najgorszych form pracy dzieci (Dz. U. z 2004 roku Nr 139, poz. 1474)

- Konwencja Nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957 roku przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1959 roku Nr 39, poz. 240)

- Konwencja Nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 roku (Dz. U. z 1959 roku Nr 20, poz. 122)

Share

Prawo międzynarodowe
 

LaStrada