Linki

Instytucje Państwowe:

 1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
  http://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/przeciwdzialanie-handl/11668,Przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi.html
 2. Komenda Główna Policji – Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi
  http://www.policja.pl
 3. Straż Graniczna http://www.strazgraniczna.pl/
 4. Urząd do spraw Cudzoziemców http://www.udsc.gov.pl/

Organizacje Pozarządowe:

 1. ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych http://www.zaginieni.pl/
 2.  Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom http://www.magdalena-katowice.eu/  
 3. Helsińska Fundacja Praw Człowieka http://www.hfhrpol.waw.pl/
 4.  Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć http://www.pomocprawna.org/
 5.  Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi http://www.handelludzmi.eu/

Organizacje zagraniczne i międzynarodowe:

 1. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie ( OBWE) – OSCE Organization for Security and Co-operation in Europe Office for Democratic Institutions and Human Rights http://www.osce.org/odihr/  
 2. OSCE ODIHR – Baza aktów prawnych dot. handlu ludźmi http://www.legislationline.org/  
 3. Europa – Portal Unii Europejskiej Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne http://europa.eu.int/pol/justice  
 4. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji International Organisation for Migration (IOM)  http://www.iom.int/  
 5. Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości – United Nations Office on Drugs and Crime http://www.unodc.org/unodc
 6.  Międzynarodowa Organizacja Pracy – International Labour Organisation (ILO) http://www.ilo.org/
 7. Europejska Sieć przeciwko Handlowi Ludźmi – La Strada International http://www.lastradainternational.org/  
 8. Anti Slavery International http://www.antislavery.org/  
 9. Narodowe Centrum Koordynacyjne przeciwko Handlowi Ludźmi i Przemocy wobec Kobiet Migrujących – Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Frauenhandel und Gewalt an Frauen im Migrationsprozess e.V. http://www.kok-buero.de/