Prawo międzynarodowe

PRAWO MIĘDZYNARODOWE / ONZ

1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: art. 4.
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html

2. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji, z dnia 21 marca 1950 r., (Dz.U. z 1952 nr 41, poz. 278)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19520410278

3. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000r. ., (Dz.U. z 2005 nr 18, poz. 158)
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050180158/O/D20050158.pdf

4. Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej z dnia 15 listopada 2000 r., (Dz.U. 2005 nr 18 poz. 160)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20050180160/O/D20050160.pdf

5. Konwencja o Prawach Dziecka: art. 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 i 36 przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf

6. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 76, poz. 494)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070760494/O/D20070494.pdf

7. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 91, poz. 608)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20070910608/O/D20070608.pdf

PRAWO MIĘDZYNARODOWE /
MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY

1. Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r., (Dz.U. z 1959 nr 20, poz. 122)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590200122

2. Konwencja nr 105 o zniesieniu pracy przymusowej, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1957 r. przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy, (Dz.U. 1959 nr 39 poz. 240)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19590390240

3. Konwencja nr 182 dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjęta w Genewie dnia 17 czerwca 1999 r., (Dz.U. z 2004 nr 139, poz.1474)