Definicja

CZYM JEST HANDEL LUDŹMI


Według artykułu 115, paragraf 22 kodeksu karnego handlem ludźmi jest:
werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

 1. przemocy lub groźby bezprawnej,
 2. uprowadzenia,
 3. podstępu,
 4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,
 5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności,
 6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka lub w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1 – 6.

Poprzez handel ludźmi rozumie się:

Działania

 1. Werbowanie
 2. Transport
 3. Dostarczanie
 4. Przekazywanie
 5. Przechowywanie

Środki

 1. Przemoc, groźba bezprawna
 2. Uprowadzenie
 3. Podstęp, wprowadzenie w błąd
 4. Nadużycie stosunku zależności
 5. Wykorzystanie bezsilności
 6. Udzielenie korzyści majątkowej osobie sprawującej opiekę

Z zamiarem wykorzystania tych osób w celu:

 1. Prostytucji i innych form seksualnego wykorzystania
 2. Pracy lub usług przymusowych
 3. Żebrania
 4. Pozyskania komórek, tkanek, narządów

FORMY HANDLU
Handel ludźmi w celu komercyjnego wykorzystania seksualnego – najczęściej zmuszania do prostytucji): niektóre osoby będące ofiarami handlu często wcześniej są świadome tego, że będą pracować w seks biznesie. Większość z nich, nie jest jednak poinformowana o rzeczywistych warunkach tej pracy. Wiele z nich trafia do seks biznesu wbrew swej woli – oszukane lub podstępnie zwabione. Najczęściej stosowane przez sprawców formy przymusu w stosunku do osób (zwykle kobiet) zmuszanych do pracy w seksbiznesie to: przemoc fizyczna i psychiczna, gwałty, niewola za dług, pozbawienie wolności, izolacja i stały nadzór, odebranie dokumentów, szantaż. Fakt, że ktoś się godzi na pracę w prostytucji, nie powinien być brany pod uwagę w sytuacji udzielania pomocy i wsparcia tej osobie, gdyż zgoda mogła zostać wyrażona pod przymusem.
Handel ludźmi w celu zmuszania do pracy/ praktyki niewolnicze/ obozy pracy – najczęściej dotyczą takich sektorów gospodarki jak rolnictwo, budownictwo, czy fabryki i wiążą się z następującymi działaniami: ciągłym przekraczaniem czasu pracy, złymi warunkami zamieszkani , niską płacą lub jej całkowitym brakiem, nieprzestrzeganiem prawa pracy, brakiem ochrony socjalnej, brakiem umowy i ubezpieczenia, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności, pozbawieniem dokumentów. Ofiarami pracy przymusowej są zarówno kobiety jak i mężczyźni.
Niewolnictwo domowe – polega na przetrzymywaniu w domach osób, zwłaszcza kobiet i wykorzystywaniu ich do prac domowych oraz opieki nad osobami starszymi lub chorymi. Stosowane są te same formy przymusu jak w dwóch punktach powyżej.
Zmuszanie do żebrania: zwykle są do tego zmuszane kobiety i dzieci oraz ludzie starsi i upośledzeni. Żebrzą w dużych miastach, których nie znają, są źle karmieni, cały czas przebywają pod nadzorem a wyżebrane pieniądze są im odbierane.
Handel ludźmi w celu pobrania narządów: młodzi ludzie lub dzieci mogą być sprzedani lub uprowadzeni po to, aby pobrać od nich narządy do transplantacji. Czasem zdesperowani ubodzy oferują na sprzedaż np. nerkę i narażają się w ten sposób na stanie się ofiarą handlu ludźmi.
Zmuszanie do popełniania przestępstw: niektórzy ludzie są zmuszani do popełniania przestępstw: kradzieży, czy przemytu narkotyków. Zwykle są to osoby w trudnej sytuacji życiowej, dzieci oraz ludzie wcześniej karani. Najczęściej są szantażowani i poddawani przemocy.