Prawo krajowe

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024

  1. Kodeks karny:

Artykuł 189 a

§  1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi,podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

§  2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Przepisy wprowadzające kodeks karny

3. Handel ludźmi w skrócie