Projekty

Krajowe Centrum interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi jest zadaniem publicznym realizowanym na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz finansowanym z budżetu Państwa.  W roku 2024 realizuje je Fundacja La Strada oraz Stowarzyszenie PoMoc.

Krajowe Centrum interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi jest zadaniem publicznym realizowanym na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz finansowanym z budżetu Państwa.  W roku 2023 realizuje je Fundacja La Strada oraz Stowarzyszenie PoMoc.

Profilaktyka handlu ludźmi i ochrona przez wykorzystaniem: poradnictwo i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Projekt realizowany od 1 lipca do 30 listopada 2022 roku i współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programy „Wspieramy Ukrainę”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

W ramach projektu prowadzone jest poradnictwo telefoniczne dla uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Poradnictwo dotyczy przede wszystkim podejmowania pracy w Polsce, ale także możliwości uzyskania pomocy poza Polską.

Specjalistyczne poradnictwo dla ofiar i domniemanych ofiar handlu ludźmi

Projekt realizowany od czerwca do sierpnia 2022 roku, oferujący specjalistyczne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz socjalne dla polskich i cudzoziemskich ofiar i domniemanych ofiar handlu ludźmi.

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi (KCIK)

KCIK jest odpowiedzią na potrzeby osób które są lub mogą być ofiarami handlu ludźmi, zarówno obywateli Polski jak i cudzoziemców.
Zadanie polega na zapewnieniu dostępu do właściwych usług i realizacji praw ofiar handlu ludźmi. Krajowe Centrum funkcjonuje nieprzerwanie od roku 2009. W ramach KCIK w roku 2022 realizowane są następujące działania:

1. Całodobowe prowadzenie telefonu zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

2. Zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, podstawowej opieki medycznej, asystowanie ofierze podczas kontaktu z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, indywidualna praca z ofiarą, wsparcie psychologiczne, pomoc tłumacza, transport ofiary na terenie kraju, pomoc przy organizacji legalizacji pobytu, konsultacje prawne, kompleksowa organizacja bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia.

3. Interwencja kryzysowa (całodobowo).

4. Prowadzenie schroniska (schronisk) oraz organizacja bezpiecznych miejsc zakwaterowania i schronienia dla następujących grup ofiar: kobiet, mężczyzn, kobiet z dziećmi, dzieci bez opieki, rodzin.

5. Konsultacje dla instytucji państwowych i samorządowych w zakresie pracy z ofiarami handlu ludźmi, w tym dla instytucji i podmiotów świadczących pomoc ofiarom.

6. Prowadzenie poradnictwa prewencyjnego dla przypadków indywidualnych oraz dla instytucji i podmiotów świadczących pomoc ofiarom (w tym: udział w spotkaniach, poradnictwo internetowe, opracowanie i wydawanie broszur/ulotek, seminaria, szkolenia, warsztaty).

7. Zadanie realizowane jest  przez Fundację „La Strada”  oraz Stowarzyszenie dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej „PoMoc” z Katowic.

KCIK jest zadaniem publicznym realizowanym na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz finansowanym z budżetu Państwa.

Lepszy sprzęt. Lepsza pomoc. Doposażenie poradni oraz zespołu schronisk dla ofiar handlu ludźmi w Warszawie”
oraz „Poprawa organizacji pracy i podniesienie bezpieczeństwa w Fundacji La Strada

Projekty finansowane z funduszy Miasta Stołecznego Warszawa. Dzięki temu pierwszemu,  doposażono poradnię oraz schroniska Fundacji, kupując meble, sprzęt elektroniczny oraz artykuły AGD.

Celem drugiego projektu,  było poprawienie zdolności do pracy zdalnej poprzez udrożnienie Internetu w biurze organizacji a także zbudowanie dostępnego dla pracowników systemu przechowywania dokumentów. Obydwa projekty zrealizowano w roku 2020.

„Desant”:  szkolenia na temat holenderskiego rynku pracy oraz poradnictwo i pomoc dla potencjalnych emigrantów z Polski do Holandii.

Celem projektu było rozpowszechnienie wiedzy o holenderskim rynku pracy,  lepsze przygotowanie obywateli Polski do emigracji a także ochrona potencjalnych emigrantów przed oszustwami związanymi z pracą oraz handlem ludźmi.

W ramach działań odwiedzane były miasta w całej Polsce. W każdym z nich przeprowadzane było szkolenie dla profesjonalistów ze służb zatrudnienia (urzędy pracy, EURES)ale także z pomocy społecznej, oświaty i policji oraz spotkanie otwarte (dla bezrobotnych i poszukujących pracy) lub spotkanie w szkole czy innej placówce oświatowej. W ramach projektu prowadzone było także telefoniczne i internetowe poradnictwo dla osób planujących wyjazd do Holandii lub już tam pracujących.

Projekt realizowany w latach 2014 – 2018   we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów.  Dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Społecznych i zatrudnienia Królestwa Niderlandów.

Rights at Work (RAW): „Prawa w pracy: przeciwdziałanie eksploatacji pracy we wszystkich sektorach gospodarki”

RAW był projektem realizowanych w czterech krajach Unii Europejskiej: Holandii, Bułgarii, Rumunii i Polsce a dofinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów.

W projekcie wzieły udział następujące organizacje:

La Strada International, FairWork i SOMO z Holandii

Animus Association z Bułgarii

AidRom z Rumunii

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” i Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z Polski

Celem projektu było propagowanie podstawowych praw pracowniczych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz podjęcie inicjatyw na rzecz zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi      i praktyk niewolniczych wśród pracowników migracyjnych.  Ponieważ eksploatacja pracowników cudzoziemskich jest problemem występującym we wszystkich krajach partnerskich projektu – zwłaszcza w Polsce – zdecydowano się na podjęcie działań które doprowadzą do polepszenia sytuacji a w następstwie do znacznego ograniczenia łamania praw pracowniczych pracowników cudzoziemskich. Projekt zakładał zrealizowanie: 3 lokalnych seminariów, 3 spotkań dla decydentów oraz 2 międzynarodowych treningów  dla organizacji i instytucji wspierających cudzoziemców oraz związków zawodowych. Dzięki seminariom i treningom uczestnicy nabędą umiejętność rozpoznawania niepożądanych sytuacji (handlu ludźmi, wyzysku) w miejscach pracy. Przewidziano także badania dotyczące rzeczywistej sytuacji pracowników cudzoziemskich (SIP).

Projekt rozpoczął się 1 września 2016 roku. Trwał do sierpnia roku 2018.

Od 1 stycznia 2021 Fundacja La Strada realizuje kampanię społeczną pt. Galeria Anty Modern Slavery.

Kampania ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości nt. pracy przymusowej oraz zbudowanie kapitału społecznego na rzecz zmian prawnych dotyczących tego problemu. Celem będzie aktywizacja społeczeństwa zarówno w celu identyfikowania zagrożeń pracą przymusową, jak i bezpośrednią pomoc ofiarom procederu a także działania informacyjne i aktywizujące.
Projekt polega na organizacji cyklu czterech wydarzeń artystycznych kierowanych do różnych grup i upublicznieniu ich w galerii internetowej jako ogólnodostępnych narzędzi informacyjnych i edukacyjnych.
Strona projektu:
https://www.antymodernslavery.pl/

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG, którego operatorem jest w Polsce Fundacja im Stefana Batorego.